VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Neodpovídá výrobek zakoupený přes náš e-shop vašim představám? Pak máte možnost ho vrátit bez udání důvodů do 14 dnů od jeho převzetí.

Jak postupovat při vrácení? 

Vyplníte a vytisknete formulář: „Formulář pro odstoupení od smlouvy“, který naleznete zde.

Uvedete zboží do původního stavu, abychom mohli vrátit plnou cenu zboží. V případě, jeví-li produkt známky používání, opotřebení, můžeme hodnotu ponížit na cenu, za kterou bude zboží nabídnuto dalšímu zákazníkovi jako „bazarové“.

Zboží pečlivě zabalíte, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Ideálně jej zabalte do původního obalu. Nezapomeňte přibalit podepsané odstoupení od kupní smlouvy a dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Takovým dokumentem může být faktura, daňový doklad, dodací list. 

V případě, že se zboží poškodí, nebo ztratí na cestě od vás (Zákazníka) k nám (Prodávající), nebudeme schopni vám vrátit plnou částku. Při této transakci za zboží zodpovídá odesílatel, kterým je v tomto případě Zákazník.

Zboží odešlete na kontaktní adresu: Radka Dařinová, Staré Křečany 186, 407 61

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na uvedenou kontaktní adresu. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. 

Na které zboží se nevztahuje právo na odstoupení od kupní smlouvy ve  14 dnech:

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 9. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu nebo
 10. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Našim cílem je vyřešit reklamaci vždy ke spokojenosti zákazníka.

Reklamační řád e-shopu dnes.venchim.cz  vychází z Nového občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Na veškeré zboží se uplatňuje zákonná lhůta 24 měsíců nebo 12 měsíců (při objednávce na IČO), pokud není uvedeno jinak.

Pro reklamaci zakoupeného zboží je třeba vyplnit formulář, který naleznete  zde.

SOUHLAS S REKLAMAČNÍM ŘÁDEM A SEZNÁMENÍ SE S NÍM

 • Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, provedením platby nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem.
 • Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na výdejním místě dopravce.

POVINNOST PŘEKONTROLOVÁNÍ ZBOŽÍ

 • Každá zásilka je pojištěná, proto je zákazník povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena. Jeví-li zásilka známky poškození (roztržená krabice, poničená) a bylo tím poškozeno zboží, kontaktujte neprodleně prodejce, který zahájí reklamaci s poskytovatelem poštovních služeb.
 • Pokud je zásilka poničena, zákazník nepřijme zásilku a neprodleně kontaktuje obchodníka.
 • Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím je povinen ihned informovat obchodníka, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Lhůta dle zákona je 8 dní počínaje dnem obdržení zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 • K reklamačnímu řízení budou přijaty pouze kompletní výrobky s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u obchodníka. Reklamaci je možné uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na adrese: Radka Dařinová, Staré Křečany 186, 407 61 a  radka.darinova@gmail.com

ZBOŽÍ LZE REKLAMOVAT, JESTLIŽE:

 • bylo dodáno zboží s vadou
 • na zboží je poskytována 24/12 měsíční záruka
 • Nesedí-li skutečné množství zboží s fakturovaným množstvím, zákazník má právo podat reklamaci do 8 dnů od přijetí zboží, aby jsme chybějící zboží poslali, snížili cenu nebo provedli výměnu špatně zaslaného zboží po domluvě se zákazníkem, proto neotálejte s překontrolováním obsahu zásilky.

ZBOŽÍ NELZE REKLAMOVAT Z NÍŽE UVEDENÝCH DŮVODU PODLE §53 ODST. 8 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKA ZÁKONA Č. 40/1964

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • spočívajících ve hře nebo loterii

Nelze přijmout k reklamaci zboží bez dokladu prokazující nákup u obchodníka. Reklamace nebude také přijata z důvodu nevyhovujících vlastností zboží. Na takovéto situace se vztahuje Garance vrácení peněz ve lhůtě 14 dní. 

POSTUP REKLAMACE

 • Zákazník neprodleně informuje obchodníka o zjištění vadného stavu výrobku.
 • Zákazník zašle vadné zboží, doručený doklad a popis vady na adresu obchodníka.
 • Náklady spojené s doručením vadného zboží hradí zákazník.
 • Obchodník je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží zákazníkem zpět, nicméně se snažíme vyřizovat reklamace ihned po přijetí zboží u nás.
 • Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě.
 • Obchodník si vyhrazuje právo nepřijmout zásilky s dobírkou či doručované jiným způsobem než je stanovený v těchto obchodních podmínkách.
 • V případě uznané reklamace má kupující právo na vrácení poštovného pouze při vrácení zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, viz. článek VIII.